close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

לאיזה כיוון מתפללים במטוס או רכבת?

הרב שי טחן  יג כסליו, תשפג  07/12/2022

.......................

שאלה:

אם אני נמצא במטוס או כלי אחר, ולא יודע איפה הכיוון של ירושלים להתפלל, לאיזה כיוון עלי להתפלל?

תשובה:

המתפלל במטוס או באניה או שנמצא במקום שאינו יודע היכן כיוון מזרח, ישתדל לברר על ידי אפליקציית טלפון, ואם אינו יכול אם הוא בטיסה היוצאת מהארץ יתפלל כנגד זנב המטוס, ואם הוא בטיסה לארץ יכוון לכוון פני המטוס. ובכל אופן יכוין לבו לשמים.

כתב השולחן ערוך (סימן צד ס״א): ״בקומו להתפלל אם היה עומד בחו"ל יחזור פניו כנגד ארץ ישראל, ויכוין גם לירושלים ולמקדש ולבית קדשי הקדשים. היה עומד בארץ ישראל יחזיר פניו כנגד ירושלים, ויכוין גם למקדש ולבית קדשי הקדשים. היה עומד בירושלים יחזיר פניו למקדש, ויכוין גם לבית קדשי הקדשים. היה עומד אחורי הכפורת מחזיר פניו לכפורת״, ולכן לכתחילה ודאי ינסה לברר היכן צד מזרח ויתפלל לכוון ירושלים.

אלא שלעתים נמצא במקום שקשה לברר וכגון במטוס או בספינה ולכן אז יכוון לבו לשמים, כדכתב השלחן ערוך (סעיף ג’): מי שאינו יכול לכוון הרוחות, יכוון לבו לאביו שבשמים". אכן יוכל לדעת היכן המזרח על ידי כיוון נסיעת המטוס כיון שבדרך כלל המטוס נוסע בקו ישר, ויכוון כך אף שלעיתים המטוס נוסע מעט לצדדים כיון שבאופן כללי המטוס נוסע בכיוון אחיד. ולכן לדוגמא אם טס לארץ ישראל יתפלל לכוון קדמת המטוס, ואם נוסע מארץ ישראל לחו״ל יתפלל לכוון אחרי המטוס וכו’ (אור לציון ח״ב עמוד סז).

והנה לעיתים כשמתפלל בכיוון הנ״ל נמצא מתפלל במקום שמבטל כוונתו או כנגד מראות אסורים, ואם כן עדיף אז להתפלל לצד אחר אף שאינו מתפלל לכיוון מזרח כי עיקר התפילה היא עבודה שבלב (שו״ת זכרון יהודה ח״א סימן י’), והוסיף שם שאם יוכל לנטות ולצדד פניו מעט באופן שיהיו פניו נוטים לכיוון מזרח וגופו לכיוון אחר כדי לצאת חובת שתי הדיעות עדיף לעשות כן, וכשם שפסק הרמ״א (סי’ צד ס״ב) שהרוצה להעשיר יצפין או להחכים ידרים, יצדד פניו למזרח.
תשובות נוספות בנושא-
קריאת תהילים בלילה
שלום וברכה, ויהי רצון שיהי לכולנו שלום ורוגע.

איסור קריאת תהלים בלילה נלמד מדברי האר״י ז״
עניית אמן בקידוש
א. אם את מסיימת איתו ממש ביחד- אין לענות אמן.
ב. אם את מסיימת קצת לפניו, לענות אמן. אמן זה לא ה
תפילה לא לכיוון ירושלים
על פי דברי חכמים צריך כל יהודי להתפלל ירושלים, בכל מקום בו הוא נמצא. יש בכך גם ערך נוסף- שכל היהודים
צניעות בתפילה

1. לא, את חייבת רק בקריאת שמע ותפילת עמידה. אם את רוצה את יכולה להוסיף קצת קטעים.
2. הש

פירוש המילה "אמן"

אחת המצוות החשובות הנוגעות לתפילה נוגעת לעניית "אמן", אחרי כל ברכה או תפילה של החזן, ולא רק של

תפילה לכיוון ירושלים
על פי דברי חכמים צריך כל יהודי להתפלל ירושלים, בכל מקום בו הוא נמצא. יש בכך גם ערך נוסף- שכל היהודים