close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תגובה לאלימות- לפרשת משפטים

הרב ד"ר רחמים מלמדכ שבט, תשסו18/02/2006

אלימות במשפחה מושתקת לעתים בין מצד ההורים כלפי ילדיהם, בין מצד הילדים כלפי ההורים ובין מצד האחים לבין עצמם. "הסכם" זה שבשתיקה עלול לגרום להסלמה באלימות.

עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן יָד תַּחַת יָד (שמות כא, כד)

בפרשתנו נידון התחום

הפלילי הקיים ביחסים בין בני אדם במציאות. בפרשה מנויים העונשים על אלימות, גניבות, קללות, פיתוי, אונס, רשלנות והתנהגות בלתי אנושית.
כאשר מתגלעת מחלוקת בענייני רכוש, ממון, כבוד או בענייני אישות – יצר לב האדם הרע מנעוריו גורם למעשים המקלקלים את הצדק, היושר וסדרי החברה. לפיכך ציוותה התורה והשלימו חכמים קו¬ֹדֶקְס משפטי ורמת עונשים לכל מקרה ומקרה.
"עַיִן תַּחַת עַיִן" – לכאורה, הפשט המשתמע ממילים אלו הוא שיש לפגוע בעינו של הפוגע, אולם כל המפרשים מסבירים שקַבָּלָה בידינו שמדובר בכופר. אבן עזרא מסביר שאם הפוגע פגע בִּשְׁלִישִׁית עין-חברו: איך יתכן שיוכֶּה מכה כזאת בלי תוספת ומגרעת, אולי יחשיך אור עיניו כולו (ר' אברהם בן-עזרא הארוך, שמות כא, כג).
מכל מקום התורה מתייחסת ברצינות ובחומרה לכל פעולת אלימות. ההנחה היא שאם האלימות תיהפך לנורמה חברתית בבחינת "כל דאלים גבר" (תלמוד בבלי, גיטין ס, ע"ב; בבא בתרא ל"ד, ע"ב) אזי תרד אנדרלמוסיה לעולם.
בדרך כלל כוחם של גברים רב מכוחן של נשים, לפיכך הקפידה התורה שיוטלו עונשים כבדים על אונס, וחכמים פסקו במשך הדורות פסקים חמורים על בעלים שהיכו את נשותיהם.
אלימות במשפחה מושתקת לעתים בין מצד ההורים כלפי ילדיהם, בין מצד הילדים כלפי ההורים ובין מצד האחים לבין עצמם. "הסכם" זה שבשתיקה עלול לגרום להסלמה באלימות.
אסור על אב להכות בנו הגדול, למען ידעו כל אנשי הבית כי המכות משאירות צלקת בגוף ובנפש (קיצור שולחן ערוך קמג, יח).
בידוע שכיום קיימות שיטות חינוכיות-פסיכולוגיות לשמירה על משמעת וצדק שאינן תומכות בעונשים גופניים, אלא מציעות דרכים אחרות לעיצוב ההתנהגות ולמניעת אלימות.
אולי לכך נתכוון שלמה המלך באומרו "וְאֹהֲבוֹ שִׁחֲרוֹ מוּסָר" (משלי יג, כד).

מאמר מתוך ספרו של הרב מלמד- "פרשת השבוע, רעיונות חינוכיים מפרשת השבוע".
לפרטים על הספר- לחצו כאן

מקורות לעיון ולהרחבה: משפטים

1. בראשית ד, ח – טז; יט , ה-י; לד, א, כה; שמות א, יב; ב, יא; ח, יב; ויקרא כד, יט-כ.
2. תלמוד בבלי, גיטין ס, ע"ב: "איתמר: בני נהרא" ואילך; בבא קמא פד, ע"א: "החובל בחברו".
3. מדרש תנחומא, פרשת קורח, סימן כא – "ארבעה נקראו רשעים".
4. דברים רבה, ב ד"ה: כה – "מעשה בשני אחים שהרג אחד מהם את חברו".
5. שו"ת אגרות משה, חלק חושן משפט ב, סימן סח - בעניין עונש מות.
6. הכהן הרב אביעד, "על איסור האלימות בחינוך", פרשת בהעלותך, המחלקה למשפט עברי, משרד המשפטים, תשס"ד, גיליון 167.
באתר: http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/167-2.htm
7. וינטרוב אברהם, "אלימות האיש כלפי אשתו ותוצאותיה המשפטיות", פרשת וישלח, המחלקה למשפט עברי, משרד המשפטים, תשס"ד, גיליון 148.
באתר: http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/148-2.htm
8. עזריאל הרב אריאל, "עונש עפ"י התורה", רעיונות על פרשת השבוע – משפטים, באתר מוריה: http://www.moriya.org.il/Tora/ToraId.asp?id=156&q
9. שלמה הרב, "אלימות במשפחה – דרכי זיהוי", ע"פ על מה, בהוצאת ויצ"ו, כסליו תשס"ב, גיליון 10. ר
באתר: http://www.daat.ac.il/daat/mishpach/alimut-2.htm

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה