close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

למה פעמיים סוכות?

ערן כהאןיג תשרי, תשסט12/10/2008

ערן כאהן עומד על הכפילות בנוגע לחג הסוכות בכל איזכור שלו בתורה, ומוצא משמעות מיוחדת בחג בעקבות כפילות זו.

סוכות
לקראת חג הסוכות ננסה לעיין בעניינו של החג. כאשר אנחנו נפגשים עם חג הסוכות במקורות, לעולם נמצא מבנה כפול. זה מתחיל מהתיאור בפרשת המועדים (ויקרא כג), שלאחר שהתורה כבר חותמת את מערכת החגים, היא 'נזכרת' לתאר פעם שניה את חג הסוכות. בפרשת המוספים (במדבר כט) עולה שבסוכות מקריבים כמות כפולה של אלים וכבשים (2,14) מאשר בכל מועד אחר (1,7). וממשיך למדרשי חז"ל, שמציעים שני פירושים ל'סוכות' בהן הושיב הקב"ה את ישראל במדבר - סוכות ממש או ענני כבוד (סוכות יא ע"ב). מה משמעות כפילויות אצל חג הסוכות?

נראה שיש לחג הסוכות גוון כפול, ומשום כך הוא זוכה תמיד לתיאורים
כפולים. מצד אחד, חג הסוכות הוא כמובן שלישי למערכת הרגלים. מערכת שתחילתה בראשית השנה החקלאית - בפסח, כאשר התבואה עדין אביב, עובר לשבועות, חג הקציר, בו התבואה כבר מוכנה לקציר, וסופו בסוכות, חג האסיף, בו התבואה נאספת לבית. תהליך טבעי זה של השנה החקלאית הוא ודאי ביטוי לתהליך האמוני שמתרחש אצל האדם פנימה: בפסח אנחנו נולדים מחדש, מתנתקים בצורה ראשונית מהחמץ שבנו, בשבועות אנו נפגשים עם תוכן אלוקי מופשט שאמנם מוכן מצד עצמו אך עדין חיצוני לנו, ואילו בסוכות אנו זוכים לקחת את אותו תוכן וליישם אותו בפועל בחיים עצמם באמונה שלמה. בחינה זו של חג הסוכות באה לידי ביטוי בדעה של 'סוכות ממש', עם דפנות ארעיות וסכך רעוע, מכיוון שהישיבה בה מבטאת את ההפנמה המלאה של הביטחון בה' ולא בקורות הבית ה'בטוחים'.

מאידך, חג הסוכות מהווה גם צלע שלישית במערכת מועדי תשרי. חז"ל במדרש אומרים "כל השביעין חביבין": שבעה ימים - שבת, שבעה שבועות - חג השבועות, שבע שנים - שמיטה, שבע שמיטין - יובל, רגע.. שכחנו פרמטר אחד - חודשים?! היתכן שאין קדושה בשביעי לחודשים? על כורחנו שגם השביעי לחודשים - חודש תשרי - נמצא בקדושה, וכזהו התהליך שאנו עוברים בו: בראש השנה, יום הדין, אנו ממליכים על עצמנו את הקב"ה בשופר, המוגדר "כבפנים (קודש הקודשים) דמי" (יומא כו ע"א), ומקבלים עלינו את הדין שנגזר עלינו כפי שהוא. לאחר מכן מגיע יום הכיפור, בו הכהן הגדול נכנס ומעלה ענן של קטורת בקודש הקודשים ומתחנן לכפרה עבור כלל ישראל. ובסוכות, בעקבות ה"סלחתי כדבריך", זוכים ישראל לחידוש קשר עם הקב"ה. אותו חידוש קשר של ה' עם ישראל בעקבות עלייתו של משה רבנו להר סיני וחזרתם של ענני הכבוד לישראל, הוא תהליך שקורה כל שנה מחדש בסוכות - הרי 'סוכות ענני כבוד'! אותו ענן שהעלה הכהן הגדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים - בסוכות זוכים להסתופף בו כל ישראל. או במילים אחרות - הסוכה של כל בית בישראל הופכת עכשיו להיות מעין קודש הקודשים! (ולא לחינם לומדים חז"ל את גובה הסוכה מהכרובים הסוככים בכנפיהם, בקודש הקודשים)

שתי הארות אלה יורדות אלינו בכל חג סוכות מחדש, וכדאי להכיר בסגולתן, בכדי לקבל וליהנות מהן בהתאם. שנזכה מצד אחד לשמוח בביטחון שיש לנו בקב"ה, ולהוריד מעט מהביטחון שלנו בעצמנו. ומאידך, לשמוח בקדושה ובקרבת האלוקים האינטימית בה אנו זוכים בצל הסוכה!
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה