close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

משיבים מבית המדרש של הרב עובדיה על מחבר הספר "דת הציונות"

אתר הלכה יומיתטו אייר, תשע29/04/2010

אנו מביאים בזה תשובה מעניינת מאתר "הלכה יומית" המשתייך לבית המדרש של הרב עובדיה יוסף שליט"א, בנושא הספר "דת הציונות" ומחברו.

הרב עובדיה
אנו מביאים בזה תשובה מעניינת מאתר "הלכה יומית" המשתייך לבית המדרש של הרב עובדיה יוסף שליט"א, בנושא הספר "דת הציונות" ומחברו.

שאלה- האם הרב הגאון שמע על הספר "דת הציונות" ואם כן מה הוא חושב עליו?

תשובה- שלום רב!

ספר "דת הציונות", נתחבר על ידי אדם אשר אין בו דעת. כי כל הטענות שכתב נגד הראי"ה קוק אינן נכונות כלל, והוא משער השערות לפי קוצר דעתו ודעת רבותיו בכדי לבזות את הרב קוק, וטוב היה לו לאותו מחבר אילו נתהפכה שלייתו על פניו, ונוח לו שלא היה חוזר בתשובה כלל, והיה נשאר בקילקולו שלא יערך עדי עד לעומת הקילקול שהביא עתה לעולם על ידי ספרו. וכל המבזה את החכמים אין רפואה למכתו. וכבר הודיעונו רבותינו (בסנהדרין צ.) כי אין לו חלק לעולם הבא. ואין ספק בדבר שהקדוש ברוך הוא דחס על כבודו של צורבא מרבנן, לא יחרש על כבודו של הרב קוק, שהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, וכל גדולי התורה העריכוהו עד מאד. ואף הגרי"ש אלישיב מכבדו עד מאד. והגרש"ז אוירבך היה תלמידו. וגם מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א מגדלו ומעריכו אין קץ, כי כל אלה הכירוהו, וידעו גדולתו, גם אם באיזה עניני הנהגה לא הכל הסכימו עמו. וידועה לשון הגאון חזון איש במכתבו אליו, אשר כתב לו "הוד כבוד מרן שליט"א", והמחבר דת הציונות הטה דבריו לדרך זרה, חורש רעה בכל עת מדנים ישלח. והאמת כי זה המחבר קשה עלינו כספחת, אפרוח אשר לא נפקחו עיניו, אשר למד תורה והשקפה מפי מבזה תלמידי חכמים המתלוצץ מן החכמים בדרשותיו, וממנו למד וכן עשה, עד שנתגדל יותר ונעשה תלמיד המחכים את רבותיו, בדברי ליצנות כנגד רבן של ישראל הראי"ה קוק, אשר הוא מרבה דברים כנגדו בדברי שקר שאין להם שחר. עדי יאנף ה' במשנאיו ושב יעקב ושקט ושאנן ישראל. ועוד הרבה יש להאריך בדברים אלה, אך תקצר היריעה והזמן גם הוא.
קנצי למילין, שאסור לקרות בספר הנזכר כי דינו כשאר ספרי מינות.

בכבוד רב,
הלכה יומית.

זהו הקישור המקורי לקריאת הדברים-

http://www.halachayomit.co.il:80/Questions.aspx

לאחר שבוע (5\6) נוספה תשובה חדשה, הפעם עם עדות מהגר"ע יוסף והגרי"ש אלישיב שליט"א - 

http://www.halachayomit.co.il/Questions.aspx
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה