close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הפכת מספדי למחול לי

אורה רבקה וינגורטיב אב, תשסה17/08/2005

הבזקים לט"ו באב

(סוף מסכת תענית:) לא היו ימים טובים


לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים
• וירא א-להים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד • מכאן שהיה בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו • משחרב בית המקדש נברא משיח, ומה שמו? מנחם • והנה טוב – זה יצר טוב, מאוד – זה יצר הרע • והנה טוב – זה מלאך חיים, מאוד – זה מלאך המוות • והנה טוב מאוד – הוא אדם • שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין • ככלה ביום חופתה • ככהן גדול בקדש הקדשים • זדונות נעשים זכויות • כולו הפך לבן, טהור • וחולות בכרמים • הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה • מחול לך • חוט השני הפך ללבן. ומה היו אומרות? בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך • ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוני • ט"ו באב, ארבעים יום קודם יצירת העולם בכ"ה אלול • ורוח א-להים מרחפת על פני המים • ארבעים סאה • עובר • האני אשביר ולא אוליד? • זה רוחו של משיח • מי שיכול להפוך חושך לאור • סיהרא באשלמותא – לבנה במילואה • נהורא דנפיק מגו חשוכא • מחמשה עשר באב ואילך, דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה – יוסיף חיים על חייו (רש"י) • ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי • זו שעה שמוסיפין מחול על הקודש • שבת קודש • ויכולו השמים והארץ וכל צבאם • יום שכולו שבת • וכן הוא אומר: צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו ... זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה